Түүхийн баримтын архив

ТҮҮХИЙН БАРИМТЫН АРХИВ НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Монголын ард түмний амьдрал, хөгжлийн түүхийг тусгасан түүх эрдэм шинжилгээ, нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёлын ач холбогдолтой, цаасан суурьтай баримтаар төрийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн баяжуулж хадгалах хамгаалах;

  • Түүх,  эрдэм шинжилгээний ач холбогдол бүхий  түүхэн баримтыг сонгох, цуглуулах, нягтлан шалгах, сан хөмрөгийг нөхөн баяжуулах, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан бүрдүүлэх, тоо бүртгэл хөтлөх;

  • Архивын баримтыг олон нийтэд ашиглуулах, байгууллага иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх, архивын баримтыг зохих горимын дагуу хадгалах, хамгаалах.

Тус архивт МУ-ын түүхэн хөгжлийн XVII-XXI зууны үеийг хамарсан 1674 оноос хойших үеийн 340 гаруй жилийн түүхийг агуулсан 1070 хөмрөг үүсгэгчийн 650.000 гаруй хадгаламжийн нэгжийн хадгалагддаг бөгөөд Үүнд: Манжийн ноёрхлын үеийн (1674-1911 он) 223 хөмрөгийн 135.961 хадгаламжийн нэгж, Богд хаант Монгол Улсын үеийн (1911-1921 он) 237 хөмрөгийн 29.000 хадгаламжийн нэгж, Ардын Засгийн үеийн (1921-2015 он) 610 хөмрөгийн 485.000 хадгаламжийн нэгж  хадгалагдаж байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook