Хяналт шалгалт

      АЕГ-аас Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг ба Монгол улсын Архивын тухай хууль, түүнд холбогдох эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийн явц байдлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор төрийн архив, төрийн ба төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэмжээнд хяналт шалгалтыг явуулдаг.

Хяналт шалгалтыг төрийн архив, байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт гэсэн 3 үндсэн чиглэлээр хийдэг ба мөн улсын хэмжээнд, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг 4 жилд 1 удаа зохион байгуулдаг.

 

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook