Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Үндэсний сан хөмрөгөөс төдийгүй гадаад  улсуудын архивын сан хөмрөгөөс өөрийн улсын түүхэнд холбогдолтой архивын баримтын судалгаа шинжилгээ хийх;

  • Архивын баримтаар эрдэм шинжилгээний эмхтгэл, бүтээл, ном, товхимол туурвих, үзэсгэлэн гаргах;

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр их, дээд сургууль, коллежтэй хамтран ажиллах;

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн анхан шатны болон захиалгат сургалт зохион байгуулах, давтан мэргэшүүлэн сургах;

  • Сургалт, семинар зохион  байгуулах, мэргэжлийн гарын авлага, дүрэм, журам, стандарт, норм, норматив боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх;

  • Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

  • Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлтэд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, нэгдсэн судалгаа хийх, баримтын бүрэлдэхүүн, нэр төрөл, үнэ цэнийг нягтлан шалгах зарчим,  шалгуур тогтоох.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook