Захиргааны удирдлагын газар

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Tөрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайллыг хангах;

  • Дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх;

  • Агентлагийн даргыг хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;

  • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;

  • Байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

  • Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй байлгаж, сурталчлах;

  • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ажиллах.

 

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook