Нөхөн бүрдүүлэлт

      Үндэсний төв архив Архивын тухай хуулийн 6.4-т заасны дагуу дараах баримтуудаар сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлдэг. Үүнд:

  • Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөл, Улсын Их Хурал, түүнд ажлаа тайлагнадаг байгууллагын баримт;

  • Монгол Улсын Засгийн газар, яам, агентлаг түүний харьяа байгууллагын баримт;

  • Үндсэн хуулийн цэц, шүүх, прокурорын байгууллагын баримт;

  • Төрийн өмчийн болон төрийн өмч оролцсон хуулийн этгээд, улсын төсөвт байгууллагын баримт;

  • Үндэсний төв архивт баримтаа шилжүүлэхийг хүссэн төрийн бус байгууллагын баримт;

  • Төр, нийгэм, соёл урлаг, шинжлэх ухааны нэрт зүтгэлтнүүдийн хувийн гаралтай баримт;

  • Гадаад, дотоодын байгууллага, иргэдээс шилжүүлсэн, бэлэглэсэн, хуулбарласан баримт.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook