Сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх төв

СЭЛБЭН ЗАСАХ, СЭРГЭЭН ШИНЭТГЭХ ТӨВ НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Хадгаламжийн сангийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм, хадгалалтын нөхцөлд хяналт тавьж, ариутгал, устгал хийлгэх ажлыг зохион байгуулах;

  • Баримтын хими, физик техникийн шинж чанарт үзлэг явуулж, баримт гэмтэж муудаж буй шалтгаан, гэмтлийн зэргийг тогтоож, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох;

  • Баримтын суурь материал, бэх бичвэр, цавууны бүтэц найрлагад судалгаа шинжилгээ явуулж, сэргээн засварлах арга технологи боловсруулах;

  • Гэмтэлтэй баримт бичиг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх;

  • Баримт бичиг ариутгаж халдваргүйжүүлэх.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook