Sun03252018

Back ҮТА ҮТА-ын үйл ажиллагаа

ҮТА-ын үйлчилгээ

1 ҮТА-аас үзүүлэх төлбөрт үйлчилгээний үнийн тариф
2 Үзэсгэлэн
3 Мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө
4 Нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт