Sun03252018

Back ҮТА Зохион байгуулалтын нэгжүүд

Зохион байгуулалтын нэгжүүд

1 Лавлагаа, үйлчилгээний төв
2 Цахим сангийн төв
3 Сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх төв
4 Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архив
5 Зураг төслийн баримтын архив
6 Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив
7 Түүхийн баримтын архив