Sun03262017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 "Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх журам" 48
2 "Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам" -ыг хүчингүй болгох тухай. 2016-11-04 130
3 "Үндэсний төв архивын үйлчилгээнд тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас ашиглах журам" батлах тухай. 2016.10.12 A/99 108
4 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд олгох мэргэшлийн "Тэргүүлэх", "Зөвлөх" зэргийн шалгалтын журам 2015.03.26 А/50 656
5 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 2015.04.28 А/68 811
6 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив 2015.09.04 А/131 654
7 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгалтын заавар 2009.07.14 №69 660
8 Архивын баримтанд хуулбар хувь үйлдэх, нөөц ба хөмрөг байгуулах журам 2004 он.№92 1143
9 Архивын баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам 2015.04.30 А/73 1076
10 Архивын ерөнхий газарт байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах журам 2015.04.01 А/62 334