Tue05302017

Back Хууль, эрх зүй Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоол

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2010 № 288 393
2 Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай. 2010. №261 810
3 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай. 2013. №313 933
4 Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай. 2013.№314 3727
5 Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт.2009.№143 3017
6 Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, хийлгэх, хэрэглэх зааврын тухай. 2001 он.№41 4095
7 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын тухай. 2007 он. 3823
8 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 14673
9 Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр. 2006 он 5084