Улс төрийн нам, олон нийтийн байгууллагын баримтын архив

УЛС ТӨРИЙН НАМ, ОЛОН НИЙТИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТЫН АРХИВ НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Улс төрийн намын баримтыг цуглуулах, тэдгээрт сонголт, нягтлан шалгалт хийх;

  • Сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;

  • Хосгүй үнэт, үнэт баримтын нөөц хувьтай болох;

  • Архивт хүлээн авсан баримтыг ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;

  • Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;

  • Архивын баримтыг ашиглуулах;

  • Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

  • Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;

  • Уншлагын танхимаар иргэд, судлаачдад баримт ашиглуулах.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook