Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар

МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР НЬ ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ:

  • Үндэсний сан хөмрөгөөс төдийгүй гадаад  улсуудын архивын сан хөмрөгөөс өөрийн улсын түүхэнд холбогдолтой архивын баримтын судалгаа шинжилгээ хийх.

  • Архивын баримтаар эрдэм шинжилгээний эмхтгэл, бүтээл, ном, товхимол туурвих, үзэсгэлэн гаргах.

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр их, дээд сургууль, коллежтэй хамтран ажиллах.

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн анхан шатны болон захиалгат сургалт зохион байгуулах, давтан мэргэшүүлэн сургах.

  • Сургалт, семинар зохион  байгуулах, мэргэжлийн гарын авлага, дүрэм, журам, стандарт, норм, норматив боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх,

  • Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

  • Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлтэд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, нэгдсэн судалгаа хийх, баримтын бүрэлдэхүүн, нэр төрөл, үнэ цэнийг нягтлан шалгах зарчим,  шалгуур тогтоох.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook